Wymiana wodomierzy Wrzesień

Opublikowano dnia 18 września 2023 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, że

od WRZEŚNIA 2023 ROKU wykonujemy planowaną wymianę wodomierzy głównych
założonych w roku 2018 lub wcześniej w poniższych  miejscowościach:

1.BOLECHOWICE
2. BRZOSKWINIA
3.NIELEPICE
4. RZĄSKA
5. ZABIERZÓW

Wymiana wodomierzy głównych jest na koszt PUK Zabierzów Sp. z o. o.

Pracę realizowane będą przez Monterów
PUK Zabierzów Sp. z o. o.
w godzinach 8:00-18:00, w dniach pon.-sob.


Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych


Wodomierze radiowe

Opublikowano dnia 20 czerwiec 2023 r.

 

Informujemy, że Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. podjął decyzje o systematycznej wymianie tradycyjnych wodomierzy analogowych na zdalne wodomierze radiowe – w bieżącym roku planujemy wymianę około 1.200 takich wodomierzy, a kolejnych latach po około 2.000.


Nowa studnia w Zabierzowie

Opublikowano dnia 19 czerwiec 2023 r.

 

Informujemy, że uruchomiona została nowa studnia głębinowa w Zabierzowie – największa na terenie naszej gminy. Jej głębokość wynosi 90m, a możliwości produkcyjne to około 1000 m3/dobę.


Nowa studnia w Bolechowicach

Opublikowano dnia 16 czerwiec 2023 r.

 

Informuje, rozpoczęły się prace przy budowie nowej studni głębinowej w Bolechowicach.
W trakcie wykonywania odwiertu natrafiono dwukrotnie na niespodziewane formy skalne, które spowolniły pracę.
W pierwszym przypadku postanowiono o zmianie konstrukcji studni poprzez zmniejszenie średnicy odwiertu.
W drugim przypadku stanęliśmy przed dylematem, czy ponownie zmniejszyć średnice odwiertu czy zaprzestać odwiertów w tym miejscu.
Po przeanalizowaniu ryzyka oraz dodatkowych kosztów podjęto decyzje o wstrzymaniu prac w tym miejscu.
Niemniej jednak będziemy kontynuować prace poprzez wykonanie aneksu do projektu odwiertu oraz wykonanie odwiertu zgodnie z nim. Szacujemy, że powrócimy do prac przy odwiercie studni jesienią.


Wykaz Ujęć Badania Wody

Sprawozdania z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia

L.p. Nazwa ujęcia Rodzaj ujęcia Wykaz zaopatrywanych miejscowości Najnowsze badania
Monitoring A Monitoring B
1 Aleksandrowice Z-1, Z-2 źródła Aleksandrowice      02.11.2022 data
2 Balice B-1, studnia głębinowa Balice      29.08.2023      10.05.2023
3  „Pod Jałowcem” źródło
4 Bolechowice SW-I studnia głębinowa Bolechowice      31.01.2023       09.05.2022
5 SW-II studnia głębinowa
6 Brzoskwinia ZR-2 źródło Brzoskwinia, Chrosna      29.08.2023      17.03.2022
7 Burów S-1 studnia głębinowa Burów      22.02.2022      18.05.2021
8 Karniowice P-1 (rezerwowa) studnia głębinowa Karniowice      29.08.2023      11.03.2022
P-2 studnia głębinowa
9 Kleszczów S-1 studnia głębinowa Kleszczów      20.12.2022      29.08.2023
10 S-2 studnia głębinowa
11 Kobylany KG-1 studnia głębinowa Kobylany, Więckowice      27.04.2023      15.09.2022
12 K-2 studnia głębinowa Brzezinka      27.04.2023      17.08.2022
13 Nielepice S-1 studnia głębinowa Nielepice      29.08.2023      10.10.2022
14 Radwanowice R-1 studnia głębinowa Radwanowice      25.07.2023      01.07.2021
15 Rudawa „Graność” źródło Rudawa, Niegoszowice, Kochanów, Pisary, Młynka      29.08.2023      09.06.2022
16 Rząska R-4 studnia głębinowa Rząska, Szczyglice       27.04.2023       10.11.2022
17 Zabierzów S-1 studnia głębinowa Zabierzów      05.12.2022      31.01.2023
18 Zelków S-1 studnia głębinowa Zelków       27.04.2023      09.05.2022
19 O-1 studnia głębinowa
20 Zelków ŹR-1, ŹR-2, ŹR-3 źródła Ujazd, Brzezie      27.04.2023      15.09.2022

Informacja PPIS z dnia 02.08.2023 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych: Radwanowice, Balice, Kobylany, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Nielepice.

Zadymiamy kanalizację sanitarną

Opublikowano dnia 15 listopada 2022 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Zabierzów przeprowadzana jest akcja zadymiania kanalizacji sanitarnej.

 

Celem tej akcji jest sprawdzenie stanu rur kanalizacyjnych oraz likwidacja zjawiska nielegalnego odprowadzenia wód roztopowych i opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zrzut wód roztopowych i opadowych do kanalizacji sanitarnej narusza art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549.). Artykuł ten kategorycznie zabrania odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Nie stosowanie się do art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podlega karze, zgodnie z art. 28 ust. 4a ww. ustawy.
Ponadto zakaz ten podyktowany jest ważnymi względami:

 • ekonomicznymi – zbędne przepompowywanie i oczyszczanie wód opadowych, które dodatkowo podnoszą koszty eksploatacji oczyszczalni;
 • bezpieczeństwa – groźba zalania budynków fekaliami w przypadku wystąpienia ulewnych opadów deszczu;
 • technologicznymi – przeciąża kanalizację sanitarną oraz oczyszczalnię dodatkowo zakłócając jej działanie;
 • ekologicznymi – niebezpieczeństwo wystąpienia skażenia środowiska

PUK Zabierzów Sp. z o.o. przeprowadza badanie kanalizacji sanitarnej przy pomocy specjalistycznego urządzenia potocznie nazywanego „zadymiarką”.
Zadymiarka generuje biały dym, który jest całkowicie bezpieczny i nieszkodliwy dla otoczenia.

Pracownicy uruchamiają zadymiarkę, wkładają koniec rury karbowanej do studni umożliwiając wypełnienie dymem kanałów sanitarnych, obserwując jednocześnie studnie rewizyjne, pośrednie, rynny oraz inne miejsca, w których możliwe jest pojawienie się dymu
W zależności od miejsca pojawienia się dymu może to oznaczać między innymi: nieszczelność instalacji wewnętrznej, nieszczelność przyłącza lub nielegalne odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych.
Jeżeli badanie wykaże jakieś nieprawidłowości PUK Zabierzów Sp. z o.o. podejmuje stosowne działania np. dokonuje napraw lub informuję właściciela nieruchomości o zaistniałej sytuacji.

PUK Zabierzów Sp. z o.o. pragnie podkreślić, że wyżej omówione badanie jest bezpieczne dla otoczenia oraz użytkowników kanalizacji sanitarnej i nie należy się go obawiać.

Kontrola przewodów sanitarnych będzie prowadzona przez PUK Zabierzów systematycznie rejonami obejmującymi np. kilka ulic w miejscowościach na terenie gminy Zabierzów.

Prosimy mieszkańców i gości gminy Zabierzów o zrozumienie działań podjętych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.


Ograniczenie powstania kamienia w instalacji ciepłej wody użytkowej

Opublikowano dnia 22 wrzesień 2022 r.

 

Powstawanie kamienia kotłowego jest spowodowane zmianą równowagi wapienno-węglanowej w wodzie. Po podgrzaniu wody, np. ciepłej wody użytkowej do temperatury ok. 55°C, następuje zachwianie tej równowagi. Wapń obecny w wodzie łączy się z rozpuszczonym w niej dwutlenkiem węgla, tworząc osad, tzw. “kamień kotłowy”. Skutecznym sposobem na zmniejszenie ilości powstającego tak osadu jest obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej, najlepiej do 45-50 °C, odpowiednio do indywidualnych wymagań i zachowania komfortu jej użytkowania. Okresowo należy podnieść temperaturę wody do wartości 50-60 °C na czas do 2 godzin w celu utrzymania wymagań higienicznych. Utrzymywanie temperatury  ciepłej wody użytkowej poniżej 50 °C pozwoli na wyraźnie zmniejszenie koszu jej podgrzanie nawet o ponad  20% oraz wydłużenie żywotności urządzeń do przygotowania i dostarczania ciepłej wody użytkowej.


Nieprzyjemny zapach

Opublikowano dnia 21 wrzesień 2022 r.

 

Przyczyny nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji

Przyczyną nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z kanalizacji mogą być błędy w wykonaniu samej instalacji sanitarnej (nieszczelna instalacja) bądź źle działająca wentylacja. Generalnie każdy pion kanalizacyjny powinien być wyprowadzony ponad dachposiadać wywiewkę lub kończyć się w łazience zaworem napowietrzającym. W przeciwnym razie może dojść do cofania powietrza z otworów kanalizacyjnych pod wpływem powstałego tam ciśnienia. Dlatego tak ważne jest montowanie poszczególnych elementów instalacji o odpowiedniej przepustowości z zachowaniem właściwych spadków i średnicy oprzyrządowania. Funkcję ochronną przed nieprzyjemnymi zapachami w pomieszczeniu pełni syfon wypełniony wodą. Jeśli dojdzie do wyschnięcia tej wody zapachy będą docierać do wnętrza. W takim przypadku (np. po długiej nieobecności w domu) trzeba przelać syfon czystą cieczą.

Co należy sprawdzić:

 1. Czy jest wentylacja wyprowadzona ponad dach lub instalacja kończy się zaworem napowietrzającym.
 2. Czy instalacja jest szczelna, czy połącznia rur są prawidłowe
 3. Czy jest syfon, kratka odpływowa zalana wodą w każdym miejscu ujścia nieczystości do kanalizacji.

Rozeznanie cenowe rynku

Opublikowano dnia 21 lipca 2022 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

W związku planowaną realizacją usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gm. Zabierzów w sezonie 2022/23, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. poszukuje pojazdów, które mogłyby zostać wynajęte do zrealizowania powyższego zadania.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie kosztów dzierżawy sprzętu.

PUK Zabierzów Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy ogólne założenia dotyczące planowanego przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia: pojazdy (np. traktory, samochody) z pługami odśnieżnymi i piaskarkami lub same pojazdy bez osprzętu do zimowego utrzymania dróg, ale mające zaczepy typu TUZ kat. II lub kat. III;
 2. Zamawiający wstępnie szacuje, że jeden dzierżawiony pojazd może przejechać do 3000 km w sezonie w zależności od miejsca i od warunków meteorologicznych;
 3. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy przedstawić cenę netto i brutto za dzierżawę sprzętu za każdy przejechany kilometr;
 4. Cena powinna zawierać: paliwo, naprawy, przeglądy okresowe i obowiązkowe ubezpieczenie OC;
 5. Informacja o rozeznaniu cenowym rynku:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.  informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych;

 1. Prosimy o przesłanie kalkulacji cenowych w terminie do 15.08 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@pukzabierzow.pl;
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 285 36 71 w. 50.