Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.

To spółka komunalna, wodociągowo-kanalizacyjna, obsługująca ok. 27 tys. klientów.

Przedsiębiorstwo powstało w roku 2001, w wyniku realizacji Uchwały Rady Gminy Zabierzów z dnia 31.05.2000 r. i w tym roku obchodzi swoje 20. urodziny.

Dwudziestoletnie doświadczenie, ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz nieustanny rozwój pozwoliły na osiągnięcie przez Spółkę wysokich standardów obsługi klientów.

Dbamy o środowisko naturalne i poprawiamy komfort życia

W trosce o środowisko naturalne oraz komfort życia mieszkańców Gminy Zabierzów, PUK Zabierzów stara się ciągle rozwijać i modernizować już istniejącą sieć wodociągową i kanalizacyjną – także za pieniądze unijne. W swoich celach ma wdrażanie nowoczesnych technologii, zacieśnienie współpracy z Wodociągami Miasta Krakowa oraz ze Spółkami sąsiednich gmin, pozyskiwać energię z naturalnych źródeł, a także prowadzić działania edukacyjne.

PUK Zabierzów
w liczbach

249,23 km Długość sieci wodociągowej
(stan na marzec 2020 r.)
własność Spółki
17,42 km Długość sieci kanalizacyjnej
(stan na marzec 2020 r.)
własność Spółki
337,68 km Długość sieci kanalizacyjnej
(stan na marzec 2020 r.)
Gmina Zabierzów - dzierżawa
lub bezpłatne użytkowanie
21 Liczba eksploatowanych
ujęć wody
w tym: 9 - własność Spółki,
12 - własność Gminy Zabierzów

Przedsiębiorstwo eksploatuje własne ujęcia wody, uzdatnia i rozprowadza wodę na obszarze Gminy Zabierzów

W szczytowych okresach poboru, niewielkie niedobory wody, około 8% całkowitego rocznego zapotrzebowania, uzupełniane są wodą z sieci Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Spółka eksploatuje cztery gminne oczyszczalnie ścieków, do których odprowadza ok. 35% całkowitej ilości ścieków odebranych na obszarze gminy Zabierzów. Pozostała część, ok. 65%, jest odprowadzana do sieci miejskiej Krakowa i oczyszczana przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Spółka odbiera hurtowo ścieki z gminy Wielka Wieś oraz od podmiotów dowożących je na punkt zlewczy samochodami asenizacyjnymi.

Poza główną działalnością Spółka zajmuje się:

  • wykonywaniem sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
  • sprzedażą materiałów budowlanych,
  • wynajmem nieruchomości.

Działalność w zakresie realizacji innych usług publicznych

W dniu 26 marca 2021 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Zabierzów dotyczących:

  • utrzymania porządku i czystości w Gminie,
  • zimowego i letniego utrzymania dróg,
  • wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach,
  • utrzymania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów,
  • bieżącego utrzymania gminnych obiektów kubaturowych.

Zadania te mają charakter usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i będą realizowane przez Spółkę w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, jaką jest Gmina Zabierzów.

Począwszy od roku 2021, sukcesywnie w tym i kolejnym latach Spółka będzie przejmować od Urzędu Gminy Zabierzów te zadania. W pierwszej kolejności zostanie w części przejęte utrzymanie porządku i czystości w Gminie oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Realizacja poszczególnych zadań będzie wykonywana na podstawie zawartych umów wykonawczych pomiędzy Gminą Zabierzów, a Przedsiębiorstwem, które określą zarówno szczegółowy zakres prac i obowiązków, jak i ich finansowanie.

Misja Spółki

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu Gminy Zabierzów, poprzez profesjonalne świadczenie usług komunalnych.

Informacje o spółce

Udziałowcy:

Gmina Zabierzów - 105 383 udziały, 100%


Władze spółki

Marek Janas Prezes Zarządu

Alicja Wójcik Prokurent

Piotr Madej Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Ptak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Ziarkowski Członek Rady Nadzorczej

Podstawowymi przedmiotami działalności spółki są:

PKD 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Działalności prowadzone są zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Poza regulacjami ww. ustawy, Spółka prowadzi hurtowy odbiór ścieków, który obejmuje około 13,3% wszystkich odprowadzanych ścieków.