Realizowane inwestycje

Jednym z celów działalności Spółki jest systematyczny rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, tak aby poprawić jakość życia mieszkańców gminy Zabierzów oraz sprostać potrzebom dynamicznie rozwijającej się gminy. Obecnie do naszych usług ma dostęp ponad 98% mieszkańców gminy.

Jednocześnie działalność inwestycyjna ma zapewnić poprawę ochrony środowiska, a także podnoszenie standardów świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2021-2024 przewiduje realizację kilkudziesięciu zadań na terenie gminy na kwotę ponad 21,5 mln zł, co pozwoli zaspokoić oczekiwania mieszkańców w zakresie dostępu i jakości świadczonych przez nas usług.
Zadania te będą finansowane zarówno ze środków własnych Przedsiębiorstwa lub Gminy Zabierzów, ale także ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł (NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WM).

W 2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. poniosło nakłady finansowe na inwestycje i remonty w wysokości 7 965,38 tys. zł. netto, w tym m.in.:
Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Spójności: 6 539,42 tys. zł;
Rozbudowa wodociągów: 260,33 tys. zł;
Modernizacja obiektów wodociągowych: 40,62 tys. zł;
Budowa nowych ujęć wody: 0,9 tys. zł;
Rozbudowa kanalizacji: 519,37 tys. zł;
Oczyszczalnie ścieków: 68,92 tys. zł;
Zakup pomp wodociągowych: 6,29 tys. zł;
Zakup pomp ściekowych: 106,27 tys. zł;
Monitoring: 23,00 tys. zł.

Jak staramy się budować?
W swoich projektach staramy się stosować nowoczesne metody budowy, w tym technologii bezwykopowych, tak aby prowadzone przez nas prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców oraz minimalizowały utrudnienia w ruchu drogowym.

Obecnie realizowane i planowane inwestycje
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. planuje corocznie rozbudowę nowej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizację i remonty istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Spółki oraz obranymi kierunkami rozwoju gminy, które mają swoje odzwierciedlenie w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Zabierzów.

W 2021 r. na realizację inwestycji w zakresie niezbędnej rozbudowy, modernizacji, przebudowy oraz utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 8 465,2 tys. zł, w tym 4 936,2 tys. zł na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Zabierzów” realizowanego w ramach Funduszu Spójności POIiŚ, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Planowane dofinansowanie, zgodnie z zawartą umową wynosi 63,75% kosztów kwalifikowanych, a całkowita wartość projektu (realizacja w latach 2013-2022) stanowi kwotę 21 538 533,64 zł w tym podatek VAT w wysokości 3 915 616,06 tys. zł – koszt niekwalifikowany. Wartość projektu netto wynosi 17 621 917,58 tys. zł i jest to w całości koszt kwalifikowany. Wartość całego dofinansowana z Funduszu Spójności 11 233 972,46 tys. zł, pozostała kwota zostanie pokryta z pożyczki z NFOŚiGW oraz ze środków własnych Spółki.


Inwestycje realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności i pożyczki z NFOŚiGW w aglomeracji Zabierzów-Kraków

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W dniu 27.04.2018 r w Warszawie, została podpisana umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/17-00 o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość całkowita Projektu wynosi ok. 21,5 mln zł brutto, tj. 17,6 mln zł netto + podatek VAT, maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności na jego realizację to ok. 11,2 mln zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.
Celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód oraz dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Zabierzów-Kraków do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

W wyniku realizacji projektu zostaną wykonane następujące zadania inwestycyjne:
remont bezrozkopowy ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa 4 km sieci kanalizacji sanitarnej;
budowa i przebudowa ok. 4 km sieci wodociągowej;
remont zbiornika wodnego „Pasternik”;
remont 2 przepompowni ścieków.

Do końca 2020 r. wykonano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową w Bolechowicach i w Karniowicach oraz modernizację kopuły zbiornika „Pasternik”, a także etap I i II remontu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd.

W 2021 r. planowana jest kontynuacja renowacji kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzonego Ø160-600 mm na długości ok 3,8 km w miejscowościach: Rząska, Brzezie, Ujazd i Zabierzów za kwotę ok. 3 682,2 tys. zł.
Dodatkowo w Rząsce będzie realizowana modernizacja przepompowni KMITA oraz zagospodarowania terenu wokół niej za kwotę ok. 1 100,0 tys. zł. Planowane roboty budowlane obejmują: budowę stacji zlewczej i zadaszenia, budowę i rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej, modernizację istniejącej instalacji wodociągowej, zabudowę krat wraz z prasą na skratki, budowę instalacji fotowoltaicznej oraz budowę instalacji antyodorowej oraz wymianę płyty przykrywowej na istniejącej studni.
W Zabierzowie planowany remont sieci wodociągowej na os. Sienkiewicza w 2021 r. będzie zakończony w II kw. 2021 r. Prace pozostałe do wykonania to ok. 20 m sieci wodociągowej Ø110/90, montaż 3 hydrantów przeciwpożarowych, 2 przepięcia (wcinki) oraz 10 sięgaczy Ø63 mm o łącznej długości 85 m za kwotę ok. 25,0 tys. zł.
Z prac projektowych realizowana jest dokumentacja projektowa remontu przepompowni ścieków i przebudowy kanalizacji tłocznej 2 x 0,7 km w Szczyglicach za kwotę 59 tys. zł oraz zostanie zlecony projekt wykonawczy na wymianę armatury w zbiorniku wody Pasternik.

Modernizacja monolitycznego, żelbetowego zbiornika wodociągowego Pasternik w m. Modlniczka, gm. Wielka Wieś polegać będzie na wykonaniu prac remontowych, których zakres obejmuje m. in.: oczyszczenie ścian zbiornika w komorze zasuw oraz wewnątrz zbiornika wraz z demontażem wyeksploatowanych elementów, wykonanie iniekcji lub uszczelnienia rys w komorze zasuw zbiornika oraz wewnątrz zbiornika, zabezpieczenie iniekcji i napraw wewnątrz zbiornika dwukrotną warstwą farby o wysokiej jakości przeznaczonej do kontaktu z wodą, malowanie pozostałych ścian w komorze zasuw oraz elementów podlegających korozji i degradacji, demontaż starych i montaż nowych rurociągów technologicznych, kształtek wewnątrz oraz w komorze zasuw zbiornika, remont ogrodzenia. W 2021 r. zostanie zlecony projekt wykonawczy na wymianę ciągu technologicznego zbiornika, a wykonanie robót planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r. Koszt projektu wykonawczego szacuje się do 15 tys. zł.


Rozbudowa sieci wodociągowej

Planowana długość wybudowanej nowej sieci wodociągowej w roku 2021 wyniesie ok. 4,0 km za łączną kwotę ok. 543,7 tys. zł i będzie realizowana w miejscowościach: Balice, Brzoskwinia, Karniowice, Szczyglice, Ujazd, Zabierzów i Zelków.
Dodatkowo koszt prac projektowych na wykonanie dalszej rozbudowy sieci wodociągowej jest planowany w roku 2021 na ok. 69,1 tys. zł. Prace projektowe obejmują m.in. rezerwowe zasilanie w wodę Kleszczowa, budowę i rozbudowę sieci wodociągowej dla Wzgórza Młynka w Szczyglicach oraz rozbudowę odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Zabierzów.
Kwota w wysokości 100 tys. zł jest przeznaczona na odkupienie sieci wodociągowej wybudowanej przez prywatnych inwestorów. Z inwentaryzacji umów przedwstępnych zawartych pomiędzy Przedsiębiorstwem, a inwestorami wynika, że być może konieczne będzie zwiększenie środków finansowych na ten cel, co z kolei może mieć negatywny wpływ na realizację innych zadań inwestycyjnych.


Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W 2021 r. planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 2,5 km oraz przebudowę ok. 0,2 km za łączną kwotę ok. 758,7 tys. zł. Inwestycje będą realizowane w Balicach, Bolechowicach, Brzoskwini, Szczyglicach, Ujeździe i Zabierzowie. Planuje się również przebudowę kanalizacji w Więckowicach na ul. Spacerowej z uwagi na występujące znaczne przeciwspadki, powodujące osadzanie się osadu i powstawanie zatorów w systemie kanalizacyjnych.
Planowane są również prace projektowe na wykonanie sieci kanalizacyjnej, między innymi w Brzeziu – wykonanie modernizacji sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz dokumentacji projektowej rozbudowy sieci w Balicach, Bolechowicach, Brzoskwini, Rząsce, Szczyglicach, Ujeździe, Zabierzowie i Zelkowie. Założono, iż nakłady finansowe na prace projektowe w 2021 r. wyniosą 92,7 tys. zł.

Kwota w wysokości 300 tys. zł jest przeznaczona na odkupienie sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez prywatnych inwestorów. Z inwentaryzacji umów przedwstępnych zawartych pomiędzy Przedsiębiorstwem, a inwestorami wynika, że być może konieczne będzie zwiększenie środków finansowych na ten cel, co z kolei może mieć negatywny wpływ na realizację innych zadań inwestycyjnych.


Inwestycje związane budową i modernizacją ujęć wody i zbiorników wodnych

W 2021 r. zaplanowano 248,3 tys. zł na inwestycje związane z budową oraz modernizacją ujęć wody i zbiorników. W Zabierzowie zostanie wykonane nowe ujęcie wody tzw. studnia bisowa, w Bolechowicach wymiana komory na ujęciu SW-II. Zostaną również zlecone prace projektowe dla rozbudowy zbiornika pośredniego dla Ujazdu.


Inwestycje związane z modernizacją, przebudową i utrzymaniem istniejących sieci i obiektów wod.-kan.

Inwestycje związane z modernizacją, przebudową i utrzymaniem istniejących sieci i obiektów wod.-kan. planowane są do wykonania w roku 2021 na łączną kwotę 847,5 tys. zł.
Ze środków własnych Spółki zostaną wykonane między innymi prace związane z modernizacją i utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym:
Wykonanie remontu sufitów w oczyszczalniach ścieków Balice i Niegoszowice
Zadaszenie kontenerów na osad;
Wymiana dmuchaw (OS Balice, Niegoszowice i Zelków);
Wykonanie wentylacji dla pomieszczenia dmuchaw na OS Balice i Niegoszowice;

Wykonanie modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego na podstawie którego zostanie określona możliwość przerzutu ścieków z Radwanowic do OS Niegoszowice oraz wykonanie koncepcji modernizacji OS Zelków lub jej likwidację i przerzut ścieków do aglomeracji Kraków-Zabierzów;
Wymiana urządzeń oczyszczalni innych niż pompy;
Inwestycje pozostałe związane z eksploatacją, utrzymaniem obiektów: rozbudowa systemu monitoringu, zakup pomp ściekowych, głębinowych i hydroforowych;
Modernizacja sterowania i automatyki;

Badanie stanu technicznego kanałów sanitarnych – inspekcja TV ok. 0,5 km;
Inwentaryzacja obiektów i infrastruktury z mapami cyfrowymi;
Wykonanie dróg do wykonanych zjazdów z drogi krajowej w Rudawie i Młynce oraz drogi dojazdowej do ujęcia wody w Kobylanach;

Wykonanie modernizacji przepompowni Kmita;
Zagospodarowanie placu i hurtowni BIS;
Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów: przepompownia ścieków ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie, pompownia wody Rząska, oczyszczalnie ścieków w Balicach i Niegoszowicach.
Planuje się również wykonanie remontu nawierzchni oraz powiększenia parkingu przy biurze PUK Sp. z o.o. ul. Kolejowa 38 za kwotę ok. 20 tys. zł, a na bieżące remonty obiektów wod.-kan. przeznaczono 455 tys. zł.