Usługi dla projektantów i wykonawców

Dokumenty do pobrania:

Dostępne
usługi

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły.

1.1 Złożenie wniosku

W celu wykonania przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/ lub do kanalizacji sanitarnej (Druk WP-1).

Do wniosku należy załączyć:

 1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawnego do korzystania z nieruchomości;
 3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy /w przypadku wystąpienia poprzez pełnomocnika.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o., drogą pocztową, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną .

1.2 Wydanie warunków

Po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. określa warunki przyłączenia.

Na podstawie wydanych przez PUK Zabierzów Sp. z o.o. warunków technicznych Inwestor sporządza projekt budowlany przyłącza poprzez uprawnionego projektanta.


Spis zawartości projektu – Druk nr 1

Bezwzględnie należy uzyskać zezwolenie na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym w przypadku, gdy trasa projektowanego przyłącza/sieci przebiega w pasie drogowym drogi publicznej. Powyższe zezwolenia oraz uzgodnienia można uzyskać w zależności od właściciela/zarządcy drogi.

 • Droga krajowa – GDDKiA Oddział w Krakowie, ul Mogilska 25, 30-298 Kraków;
 • Droga wojewódzka – ZDW w Krakowie, ul. Głowackiego 56; 30-085 Kraków;
 • Droga powiatowa – ZDPK w Krakowie, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice;
 • Droga gminna – Wójt Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Wymagane są również zgody właścicieli działek, przez które planowane jest prowadzenie przyłącza -– Druk nr 2 oraz oświadczenie o prawie do dysponowania terenem do celów budowlanych – Druk nr 3.

Wykonaną dokumentację przed złożeniem na naradę koordynacyjną w Starostwie Powiatu Krakowskiego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie (ul. Przy Moście 1, 30-962 Kraków), należy uzgodnić z PUK Zabierzów Sp. z o.o. W tym celu należy złożyć wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej i załączyć dwa egzemplarze dokumentacji. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostaje w archiwum Spółki.

Budowę przyłącza można realizować:

 1. po wykonaniu zgłoszenia przyłącza do Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane;
 2. na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane.

Inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia wykonywanych prac w terminie 10 dni przed ich rozpoczęciem na formularzu zgłoszenia rozpoczęcia robót wraz z podaniem terminu wykonania i przewidywanego odbioru robót. Po złożeniu ww. wniosku, Inwestor jest zobowiązany do skoordynowania robót budowlanych przyłączenia i powiadomienia Inspektora Nadzoru PUK Zabierzów Sp. z o.o. o gotowości do odbioru technicznego wykonywanych przyłączy.

Przyłącza może wykonywać wyłącznie podmiot dysponujący osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane. Włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wykonuje Inwestor pod nadzorem Spółki.

Po ukończeniu robót montażowych, przed zasypaniem wykopu oraz po stwierdzeniu poprawności wykonania przyłącza, zostaje dokonany odbiór techniczny robót budowlanych przez Inspektora Nadzoru PUK Zabierzów Sp. z o.o.

Po wykonaniu płukania i zdezynfekowaniu przyłącza wodociągowego należy pobrać próbkę wody oraz przekazać do akredytowanego laboratorium w celu wykonania badania bakteriologicznego wody w zakresie obecności bakterii z grupy coli oraz obecności Escherichia coli. Po wykonaniu prac montażowych przyłączy/sieci, na otwartym wykopie należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

Mapę inwentaryzacyjną wraz ze szkicem, również w formie cyfrowej (na płycie CD w formacie „pdf” i „dwg”) wraz z pozytywnymi wynikami badań bakteriologicznych należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru. Protokół odbioru technicznego jest sporządzany po dokonaniu odbioru technicznego oraz po dostarczeniu dokumentów odbiorowych przez Inspektora Nadzoru PUK Zabierzów Sp. z o.o. przy udziale Inwestora oraz przy udziale Wykonawcy robót.

Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest podstawą do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków.

Inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia się do PUK Zabierzów Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od dnia dokonania odbioru przyłącza celem zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbioru ścieków.

Wodomierz dostarcza i montuje Spółka do 3 dni od dnia podpisania ww. umowy.

Uwaga: Niepodpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzenie ścieków w ciągu 7 dni od dnia odbioru spowoduje odcięcie przyłączenia od sieci.

Inwestor składa w siedzibie PUK Zabierzów Sp. z o.o. wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków wraz z załącznikami:

 1. tytuł własności / pełnomocnictwo / upoważnienie;
 2. protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;
 3. umowa dzierżawy/umowa najmu – jeżeli dotyczy;.
 4. KRS; NIP; REGON; wypis z działalności gospodarczej – w przypadku przedsiębiorstw;
 5. protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza.

Świadczenie usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków odbywa się na podstawie podpisanej umowy (standardowe wzory umów) z PUK Zabierzów Sp. z o.o.

W przypadku braku warunków technicznych przyłączenia, wynikających z braku sieci i konieczności jej rozbudowy, zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy wykonać indywidualnie. Zaopatrzenie w wodę - z wykorzystaniem indywidualnej studni.

Odprowadzenie ścieków - z zastosowaniem szczelnego, wybieralnego zbiornika lub innego rozwiązania zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. realizuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie przyjętych wieloletnich planów inwestycyjnych. W celu możliwości realizacji rozbudowy sieci przez Przedsiębiorstwo, należy złożyć wniosek o uwzględnienie w planach inwestycyjnych realizacji danej sieci.

Rozbudowa sieci przez podmiot ubiegający się o przyłączenie jest możliwa wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem, której warunki są każdorazowo negocjowane indywidualnie.

Umowa na rozbudowę sieci jest zawierana na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.

Realizację budowy sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych należy wykonać po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu zgłoszenia budowy sieci w właściwym wydziale architektonicznym - zgodnie z art. 28 ustawy Prawo Budowlane. Procedury związane z projektowaniem, uzgadnianiem, realizacją, odbiorami należy stosować jak przy budowie przyłączy.

Wszystkie wnioski oraz inne dokumenty mogą być przekazane:

Osobiście lub listownie:

ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów

Pokaż na mapie

E-mailem (w postaci skanów):

IBO:

Zgłoszeniem przez IBO wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.