Usługi
dla odbiorcówDokumenty do pobrania:

Obecny odbiorca

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły.

Odbiorca – zarówno osoba fizyczna, jak i firma – który jest stroną w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianie swoich danych, a w szczególności:

 • zmiany adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
 • zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
 • zmiany nazwiska lub nazwy.

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do PUK z wnioskiem o zmianę danych objętych umową.

W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków Odbiorca usług powinien wystąpić do PUK z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy

Wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać, co najmniej następujące informacje:

 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • numer wodomierza,
 • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
 • aktualny adres do korespondencji,
 • w przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:
 • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy wraz z numerem i stanem wodomierza na dzień jego przekazania.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Na wniosek Odbiorcaa okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony, np.: jeżeli w czasie jego trwania nowy Odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem.

Uwaga: W przypadku gdy po upływie umownego terminu wypowiedzenia nowy Odbiorca usług nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy ze Spółką zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Reklamacja usług świadczonych przez PUK Zabierzów Sp. z o.o. może zostać przekazana:

 • osobiście w siedzibie Spółki na Dziennik Podawczy,
 • listownie na adres PUK Zabierzów Sp. z o.o.
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: biuro@pukzabierzow.pl)
 • zgłoszeniem przez IBO wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.

Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty ich wniesienia. W przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

Informacja: osobiście w siedzibie Spółki lub tel. +48 739 269 123, 12 285 36 71 wew. 15

Osoba ubiegająca się o udzielenie informacji o stanie należności powinna wskazać dane identyfikacyjne Odbiorcy usług:

 • imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy usług,
 • adres nieruchomości.

W celu przywrócenia dostawy wody należy przede wszystkim uregulować należności wobec Przedsiębiorstwa.

Pracownik Spółki ustala i informuję Odbiorcę usług o stanie zadłużenia figurującego na koncie nieruchomości.

Odbiorca usług po podjęciu decyzji o uregulowaniu należności otrzymuje kwit wpłaty dotyczący należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz fakturę za czynności związane z przywróceniem dostawy wody (zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem).

Odbiorca usług dokonuje wpłaty.

Po uregulowaniu należności odbiorca usług ustala z pracownikiem Spółki termin wznowienia dostawy wody do nieruchomości oraz termin podjęcia działań na rzecz przywrócenia dostawy wody.

Poniżej przedstawiamy warunki techniczne wykonania instalacji montażu odlicznika obowiązujące od 01.12.2023 roku (Wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej)

 1. Wykorzystać istniejące przyłącze wody.
 2. Ilość wody będzie mierzona za pomocą wodomierza jednostrumieniowego o średnicy DN 15 mm, przepływ Q3=1,6 m3/h, wyposażonym w nakładkę radiową, kompatybilną z systemem radiowym odczytu wodomierzy eksploatowanym przez PUK Zabierzów (system Apator).
 3. Wodomierz montowany jest na koszt Inwestora przez PUK Zabierzów (koszt wg obowiązującego cennika PUK Zabierzów) lub Inwestor montuje wodomierz zgodny z punktem numer 2 na własny koszt.
 4. Podejście i zestaw wodomierzowy (typowa konsola wodomierzowa do wodomierza DN 15 mm wraz z zabudową zaworów odcinających, grzybkowych) należy wykonać na koszt Inwestora.
 5. Zestaw wodomierzowy należy wykonać w poziomie montując go w pomieszczeniu bezpośrednio przed poborem.
 6. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz odlicznik w odległości ok. 1,5 m od wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę budynku w kierunku punktu czerpalnego.
 7. Na odcinku instalacji za dodatkowym wodomierzem a punktem poboru wody do podlewania nie może być zamontowana żadna kształtka (np. trójnik), umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody. Instalacja nie może być także wbudowana w ścianę lub zabudowana.
 8. Wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i zamarzaniem.
 9. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizację wodomierza odlicznika odpowiada Odbiorca.
 10. Po zamontowaniu wodomierza lub po przygotowaniu instalacji w celu montażu wodomierza, należy ten fakt zgłosić do PUK Zabierzów, celem sprawdzenia poprawności wykonania instalacji i zaplombowania wodomierza.
 11. Należy dokonać opłaty za plombowanie wodomierza wg obowiązującego cennika PUK Zabierzów (tylko jeżeli wodomierz montuje Inwestor).
 12. Należy złożyć wniosek o podpisanie aneksu do umowy na dostarczenie wody.
 13. Usługodawca ma prawo wstrzymać odliczanie ilości zużytych ścieków, jeżeli stwierdzi niesprawność, lub brak ważnej legalizacji wodomierza odlicznika.

Zgłoszenie obioru instalacji, należy zgłosić telefonicznie 12 285 36 71 wew 10 lub formularz


Nowy Odbiorca

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły.

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy w procesie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:

 1. Wystąpienie do PUK Zabierzów z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan: pisemny pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan wraz z: planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym określającym usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, upoważnienie (jeżeli dotyczy),
 2. Przygotowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przyłączenia do sieci wod-kan wydanych przez PUK Zabierzów.
 3. Wystąpienie do Spółki z wnioskiem zgłoszenia robót oraz wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 4. Odbiór techniczny przyłącza przez upoważnionych przedstawicieli Spółki.
 5. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 6. Montaż urządzenia pomiarowego.

W celu wydanie informacji technicznej należy wystąpić do PUK Zabierzów z wnioskiem o jej wydanie. wraz:

 • kopią aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
 • projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 • upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Informacja techniczna nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, ani do uzyskania uzgodnień w PUK Zabierzów.

Aby zawrzeć umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien wystąpić do PUK Zabierzów z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z wymaganymi załącznikami.

Wszystkie wnioski oraz inne dokumenty mogą być przekazane:

Osobiście lub listownie:

ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów

Pokaż na mapie

E-mailem (w postaci skanów):

IBO:

Zgłoszeniem przez IBO wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.