Usługi
dla odbiorców

Dokumenty do pobrania:

Obecny Odbiorca

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły.

Odbiorca – zarówno osoba fizyczna, jak i firma – który jest stroną w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianie swoich danych, a w szczególności:

 • zmiany adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
 • zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
 • zmiany nazwiska lub nazwy.

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do PUK z wnioskiem o zmianę danych objętych umową.

W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków Odbiorca usług powinien wystąpić do PUK z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy

Wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać, co najmniej następujące informacje:

 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • numer wodomierza,
 • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
 • aktualny adres do korespondencji,
 • w przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:
 • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy wraz z numerem i stanem wodomierza na dzień jego przekazania.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Na wniosek Odbiorca okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony, np.: jeżeli w czasie jego trwania nowy Odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem.

Uwaga: W przypadku gdy po upływie umownego terminu wypowiedzenia nowy Odbiorca usług nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy ze Spółką zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Reklamacja usług świadczonych przez PUK Zabierzów Sp. z o.o. może zostać przekazana:

 • osobiście w siedzibie Spółki na Dziennik Podawczy,
 • listownie na adres PUK Zabierzów Sp. z o.o.
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: biuro@pukzabierzow.pl)
 • zgłoszeniem przez IBO wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.

Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty ich wniesienia. W przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

Informacja: osobiście w siedzibie Spółki lub tel. +48 530 390 309, 12 285 36 71 wew. 15

Osoba ubiegająca się o udzielenie informacji o stanie należności powinna wskazać dane identyfikacyjne Odbiorcy usług:

 • imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy usług,
 • adres nieruchomości.

W celu przywrócenia dostawy wody należy przede wszystkim uregulować należności wobec Przedsiębiorstwa.

Pracownik Spółki ustala i informuję Odbiorcę usług o stanie zadłużenia figurującego na koncie nieruchomości.

Odbiorca usług po podjęciu decyzji o uregulowaniu należności otrzymuje kwit wpłaty dotyczący należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz fakturę za czynności związane z przywróceniem dostawy wody (zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem).

Odbiorca usług dokonuje wpłaty.

Po uregulowaniu należności odbiorca usług ustala z pracownikiem Spółki termin wznowienia dostawy wody do nieruchomości oraz termin podjęcia działań na rzecz przywrócenia dostawy wody.

W celu możliwości korzystania z wody do celów np. ogrodowych, tj. z wody, która nie trafia do kanalizacji w tym bez konieczności opłat za jej odprowadzenie do kanalizacji, należy zamontować we własnym zakresie i na własny koszt odlicznik wody. Wodomierz winien być zamontowany za wodomierzem głównym – na instalacji wewnętrznej bezpośrednio przed kurkiem czerpalnym.

Poniżej przedstawiamy warunki dla montażu odlicznika wody:

 1. Ilość wody będzie mierzona za pomocą wodomierza typu JS-1,6 o średnicy Φ 15 mm.
 2. Wodomierz powinien być zamontowany na typowej konsoli wodomierzowej wraz z zabudową zaworów odcinających, grzybkowych.
 3. Wodomierz dostarcza i montuje Odbiorca na własny koszt.
 4. Zestaw wodomierzowy należy wykonać w poziomie montując go w pomieszczeniu bezpośrednio przed poborem.
 5. Na odcinku instalacji za dodatkowym wodomierzem a punktem poboru wody do podlewania nie może być zamontowana żadna kształtka (np. trójnik), umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody. Instalacja powinna być odkryta - nie może być zabudowana w ścianę.
 6. Wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i zamarzaniem.
 7. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizację wodomierza – odlicznika odpowiada Odbiorca.
 8. Po zamontowaniu wodomierza - odlicznika należy ten fakt zgłosić do PUK Zabierzów, celem sprawdzenia poprawności montażu i jego zaplombowania.
 9. Należy uiścić opłatę za plombowanie wodomierza wg obowiązującego cennika PUK Zabierzów a następnie zgłosić się do działu umów w celu aktualizacji umowy.
 10. PUK Zabierzów ma prawo wstrzymać odliczanie ilości zużytych ścieków, jeżeli stwierdzi niesprawność, lub brak ważnej legalizacji wodomierza – odlicznika.
 11. PUK Zabierzów ma prawo odmówić odbioru odlicznika wody jeżeli jest on zamontowany niezgodnie z w/w warunkami.

W celu zgłoszenia do odbioru montażu odlicznika należy zadzwonić pod nr telefonu: 12 285-36-71 wew. 22 , 23 lub wypełnić formularz, który znajduje się tutaj wnioski do pobrania.


Nowy Odbiorca

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły.

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy w procesie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:

 1. Wystąpienie do PUK Zabierzów z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan: pisemny pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan wraz z: planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym określającym usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, upoważnienie (jeżeli dotyczy),
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej przyłączenia oraz wykonanie przyłącza na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przyłączenia do sieci wod-kan wydanych przez PUK Zabierzów.
 3. Wystąpienie do Spółki z wnioskiem zgłoszenia robót oraz realizacja przyłączenia pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli Spółki. Koordynowanie realizacji przyłączenia spoczywa na Inwestorze.
 4. Odbiór techniczny przyłącza przez upoważnionych przedstawicieli Spółki oraz montaż urządzenia pomiarowego.
 5. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

W celu wydanie informacji technicznej należy wystąpić do PUK Zabierzów z wnioskiem o jej wydanie. wraz:

 • kopią aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zapytanie (opcjonalnie)
 • projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów (opcjonalnie)
 • upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Informacja techniczna nie jest podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, ani do uzyskania uzgodnień w PUK Zabierzów.

Aby zawrzeć umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Inwestor powinien wystąpić do PUK Zabierzów z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z wymaganymi załącznikami.

Wszystkie wnioski oraz inne dokumenty mogą być przekazane:

Osobiście lub listownie:

ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów

Pokaż na mapie

E-mailem (w postaci skanów):

IBO:

Zgłoszeniem przez IBO wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.