Usługi
dla odbiorców

Dokumenty do pobrania:

Obecny odbiorca

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły.

Odbiorca – zarówno osoba fizyczna, jak i firma – który jest stroną w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianie swoich danych, a w szczególności:

 • zmiany adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
 • zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
 • zmiany nazwiska lub nazwy.

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do PUK z wnioskiem o zmianę danych objętych umową.

W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków Odbiorca usług powinien wystąpić do PUK z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy

Wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać, co najmniej następujące informacje:

 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • numer wodomierza,
 • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
 • aktualny adres do korespondencji,
 • w przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:
 • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,
 • protokół zdawczo-odbiorczy wraz z numerem i stanem wodomierza na dzień jego przekazania.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Na wniosek Odbiorcaa okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony, np.: jeżeli w czasie jego trwania nowy Odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem.

Uwaga: W przypadku gdy po upływie umownego terminu wypowiedzenia nowy Odbiorca usług nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy ze Spółką zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Reklamacja usług świadczonych przez PUK Zabierzów Sp. z o.o. może zostać przekazana:

 • osobiście w siedzibie Spółki na Dziennik Podawczy,
 • listownie na adres PUK Zabierzów Sp. z o.o.
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: biuro@pukzabierzow.pl)
 • zgłoszeniem przez IBO wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.

Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty ich wniesienia. W przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

Informacja: osobiście w siedzibie Spółki lub tel. +48 530 390 309, 12 285 36 71 wew. 15

Osoba ubiegająca się o udzielenie informacji o stanie należności powinna wskazać dane identyfikacyjne Odbiorcy usług:

 • imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy usług,
 • adres nieruchomości.

W celu przywrócenia dostawy wody należy przede wszystkim uregulować należności wobec Przedsiębiorstwa.

Pracownik Spółki ustala i informuję Odbiorcę usług o stanie zadłużenia figurującego na koncie nieruchomości.

Odbiorca usług po podjęciu decyzji o uregulowaniu należności otrzymuje kwit wpłaty dotyczący należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz fakturę za czynności związane z przywróceniem dostawy wody (zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem).

Odbiorca usług dokonuje wpłaty.

Po uregulowaniu należności odbiorca usług ustala z pracownikiem Spółki termin wznowienia dostawy wody do nieruchomości oraz termin podjęcia działań na rzecz przywrócenia dostawy wody.


Nowy Odbiorca

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły.

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy w procesie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:

 1. Wystąpienie do PUK Zabierzów z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan: pisemny pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan wraz z: planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym określającym usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, upoważnienie (jeżeli dotyczy),
 2. Przygotowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przyłączenia do sieci wod-kan wydanych przez PUK Zabierzów.
 3. Wystąpienie do Spółki z wnioskiem zgłoszenia robót oraz wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 4. Odbiór techniczny przyłącza przez upoważnionych przedstawicieli Spółki.
 5. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 6. Montaż urządzenia pomiarowego.

W celu wydanie informacji technicznej należy wystąpić do PUK Zabierzów z wnioskiem o jej wydanie. wraz:

 • kopią aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
 • projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 • upoważnienie (jeżeli dotyczy).

Informacja techniczna nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, ani do uzyskania uzgodnień w PUK Zabierzów.

Aby zawrzeć umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien wystąpić do PUK Zabierzów z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z wymaganymi załącznikami.

Wszystkie wnioski oraz inne dokumenty mogą być przekazane:

Osobiście lub listownie:

ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów

Pokaż na mapie

E-mailem (w postaci skanów):

IBO:

Zgłoszeniem przez IBO wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.