Projekty UE

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zabierzów

OPIS PROJEKTU
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na realizację Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 27.04.2018 r w Warszawie, została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/17-00 o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość całkowita Projektu to 21 538 533,64 zł w tym 17 622 917,58 zł netto. Maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację Projektu wynosi 11.233.972,46, zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostała część kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz Vat zostanie poniesiony ze środków własnych PUK Sp. z o. o. w Zabierzowie.

Cel projektu
Celem Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Zabierzów” jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód oraz dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Kraków do wymagań Polski i Unii Europejskiej.
Planowane działania polegające na budowie i modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska (wód powierzchniowych, wód podziemnych i gruntu) przed zanieczyszczeniem, do wzrostu stopnia skanalizowania aglomeracji, oraz zniwelują dopływ wód infiltracyjnych do oczyszczalni. Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dotychczas nieskanalizowanych oraz wodociągów w dotychczas nie zwodociągowanych rejonach, poprawi komfort bytowania mieszkańców, a ponadto zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej umożliwi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przebudowa przewodów wodociągowych przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci, do zapobiegania stratom wody z sieci wodociągowej i tym samym będzie mieć korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych. Wymiana sieci wodociągowej, wykonanie spinek i przepięć sieci zapewnieni niezawodność dostawy wody. Odpowiedni stan techniczny obiektów i urządzeń systemu wodociągowo- kanalizacyjnego zapewni bezawaryjne jego funkcjonowanie.

Lokalizacja Przedsięwzięcia
Projekt będzie realizowany w obszarze aglomeracji Kraków o RLM = 925 500, wyznaczonej Uchwałą Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.
Na terenie Gminy Zabierzów aglomeracja obejmuje następujące miejscowości: Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Kobylany, Kochanów, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.
Przedmiotowy projekt realizowany będzie w miejscowościach Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Zabierzów na terenie Gminy Zabierzów, oraz w miejscowości Modlniczka na terenie Gminy Wielka Wieś.

Zakres projektu
Przedsięwzięcie pn „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” obejmowało swoim zakresem następujące zadania:

1. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd
Remont nieszczelnej sieci kanalizacji sanitarnej realizowany był na istniejącej sieci w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd w gminie Zabierzów. Remont obejmował uszczelnienie kanalizacji metodą rękawa utwardzonego. Łączna długość remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej to ok 15,8 km.

Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach.

Etap I obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego. W ramach I etapu wykonano remont 5,62 km sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic ⌀ 200, ⌀ 300, ⌀ 400 wraz z renowacją studni kanalizacyjnych oraz montażem 25 kształtek kapeluszowych na włączeniach przykanalików do kolektorów.

I etap zrealizowany został w lipcu 2019 r. przez Konsorcjum Firm:

Lider FHU Instbud Stanisław Boguta S. J, Partner: Instbud Sp. z o. o., na podstawie umowy 1/ZO/2018 z dnia 08.11.2018. Koszt inwestycji wyniósł 3 846 045,20 zł netto , z czego koszty kwalifikowalne wynosiły 3 668 870,2 zł.

Etap II obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych remontu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rząska. W ramach II etapu wykonano remont 6,33 km sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic ⌀ 150, ⌀ 300, ⌀ 400, ⌀ 500 oraz ⌀ 600 wraz z renowacją studni kanalizacyjnych oraz montażem 98 kształtek kapeluszowych na włączeniach przykanalików do kolektorów.

Etap II zrealizowany został w grudniu 2020 r. przez Konsorcjum Firm:

Lider: Pipe Control Łukasz Lis, Partner 1: PPHU AKWA J. Biskup, S. Owczarek, Spółka Jawna, Partner 2: FHU Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna na podstawie umowy 1/ZO/2018 z dnia 17.04.2020. Koszt inwestycji wyniósł 6 211 865,83 zł netto , z czego koszty kwalifikowalne wynosiły 6 002 617,29 zł.

Etap III remontu sieci kanalizacyjnej obejmował zaprojektowanie i wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabierzów, Rząska, Brzezie i Ujazd. W ramach III etapu wykonano remont 3,85 km sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic ⌀ 160, ⌀ 200, ⌀ 250, ⌀ 300, ⌀ 500, ⌀ 600 oraz kanału o wymiarach 700×1050 mm wraz z renowacją studni kanalizacyjnych oraz montażem 7 kształtek kapeluszowych na włączeniach przykanalików do kolektorów.

Etap III zrealizowany został w październiku 2021 r. przez firmę Pipe Control Łukasz Lis, na podstawie umowy 1/ZO/2020 z dnia 30.04.2021. Koszt inwestycji wyniósł 4 060 254,52 zł netto, z czego koszty kwalifikowalne wynosiły 3 994 011,95 zł.

Kanalizacja sanitarna przed remontem

 

 

Kanalizacja sanitarna po remoncie

 

 

2. Modernizacja przepompowni ścieków KMITA
Modernizacja przepompowni ścieków Kmita w m. Rząska przebiegała w dwóch etapach:

Etap I polegał na budowie stacji zlewczej i zadaszenia, budowie i rozbudowie istniejącej instalacji elektrycznej, modernizacji istniejącej instalacji wodociągowej, zabudowie krat wraz z prasą na skratki oraz budowie instalacji antyodorowej.

Roboty budowlane I etapu zrealizowane zostały w kwietniu 2021 r. przez firmę Stalbudom Sp z o. o., na podstawie umowy ZP/13/2021 z dnia 16.07.2021. Koszt inwestycji wyniósł 946 000,00 zł netto, i w 100% stanowił koszt kwalifikowalny.

II etapie wykonana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 50kWp, która produkuje energię elektryczną zasilającą przepompownię ścieków Kmita. W celu jak największego wykorzystana energii z instalacji PV wykonano mieszany rozkład modułów fotowoltaicznych w układach:
 stół 1 – układ południowy wschód
 stół 2 – układ południowy zachód
Zastosowano moduły fotowoltaiczne w technologii HALF CUT, które charakteryzują się wyższą sprawnością, mniejszymi stratami energii związanymi z przepływem prądu oraz mniejszą podatnością systemu na częściowe zaciemnienia modułu. Zastosowana w modułach technologia Multi BUSBAR wpływa na zmniejszenie ryzyka mikropęknięć, wolniejszą degradację modułu oraz mniejsze straty energii. Moduł charakteryzuje się sprawnością na poziomie 22 % oraz odpornością na śnieg (5400 PA) i wiatr (2400 Pa).
Zakres robót budowlano-montażowych i instalacyjnych obejmował wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej oraz paneli fotowoltaicznych w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację paneli np. przy opadach śniegu. Dodatkowo wykonano okablowanie, niezbędne zabezpieczenia, układ automatyki, system wizualizacji i pomiarów.
Parametry instalacji PV:
 łączna liczba modułów fotowoltaicznych: 88
 moc szczytowa: 50 kWp
 liczba falowników fotowoltaicznych: 2

II etap został zrealizowany we wrześniu 2023 r. przez firmę Elektro Set Grzegorz Janas na podstawie umowy ZP/271.20.2023 z dnia 18.08.2023 r. Koszt inwestycji wyniósł 129 400,00 zł netto, i w 100% stanowił koszt kwalifikowalny.

3. Modernizacja przepompowni ścieków w Szczyglicach wraz z przebudową kanalizacji tłocznej
Ze względu na zły stan techniczny obiektu w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Szczyglicach wykonano:
 Budowę tłoczni ścieków;
 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 2xØ160 długość sumaryczna ok 591 mb;
 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø315 mm – długość ok 16 mb;
 Budowę sieci wodociągowej Ø90 mm – ok 140 mb;
 Przebudowę istniejących terenów utwardzonych i manewrowych;
 Przebudowę istniejącej komory retencyjnej wraz z demontażem armatury i wyposażenia;
 Rozbudowę i przebudowę istniejących instalacji elektrycznych, sterowania i oświetlenia;
 Remont istniejącej bramy wjazdowej;
 Likwidację istniejącej sieci kanalizacji tłocznej.
Roboty budowlane zostały zrealizowany w marcu 2023 r. przez firmę PRIB „Koma” na podstawie umowy ZP.271.3.2022 z dnia 11.05.2022 r. Koszt inwestycji wyniósł 1 629 382,25 zł netto, i w 100% stanowił koszt kwalifikowalny.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej – Bolechowice Siedliski
Zadanie to zostało już zrealizowane. W ramach zadania wykonano 0,37 km grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z działek przyległych do ul. Siedliski w m. Bolechowice.
Prace wykonywane były przez PUK Zabierzów i zostały zakończone w grudniu 2017 r. Koszty inwestycji wyniósły 43 317,74 zł netto i w 100% stanowiły koszty kwalifikowalne.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej – Karniowice działki, Budowa sieci wodociągowej – Karniowice działki
W ramach zadania wykonano 0,91 km sieci wodociągowej oraz 2,14 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ogródków działkowych, w rejonie ulicy Modrzewiowej, Krakowskiej, Poziomkowej i Słonecznej w m. Karniowice.
Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej i kolektorów kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłocznym wraz z zabudową 1 szt. sieciowej przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą wraz z utwardzeniem terenu i ogrodzeniem terenu przepompowni, wykonaniem do niej drogi i dojazdu. Istniejąca pompownia o niewystarczającej wydajności została zlikwidowana. Wykonano rozbiórka części sieci wodociągowej oraz demontaż istniejącej przepompowni ścieków. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła 2,14 km.
Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2019 r. przez Firmę budowlaną „Rosa” s.c. U. Rosa, T. Rosa na podstawie umowy 1/XII/2017 z dnia 29.01.2018. Koszt inwestycji wyniósł 931 784,61 zł netto i w 100% stanowiły koszty kwalifikowalne.

6. Budowa sieci wodociągowej – Brzezie, Ujazd
Zadanie 6 obejmowało rozbudowę istniejącego wodociągu w ul. Modrzewiowej, Jeziorańskiej, Narodowej, Brzozowej i Skotnickiej w miejscowości Brzezie i w ul. Ogrodowej w miejscowości Ujazd.
Wykonano ok. 2,3 km sieci wodociągowej. Prace wykonywane były przez PUK Zabierzów i zostały zakończone w lipcu 2020 r.
Koszty inwestycji wyniosły 343 225,74 zł netto i w 100% stanowiły koszty kwalifikowalne.
7. Przebudowa sieci wodociągowej – Bolechowice Ogrodowa

Zadanie polegało na przebudowie sieci wodociągowej na terenach w rejonie ulicy Ogrodowej w m. Bolechowice, wraz z przepięciem istniejących przyłączy do budynków. Przebudowano ok. 0,47 km sieci wodociągowej.
Zadanie zostało zrealizowane w celu zwiększenia niezawodności układu sieci wodociągowej w tym rejonie.
Prace wykonywane były przez PUK Zabierzów i zostały zakończone w lipcu 2018 r. Koszt inwestycji wyniósł 28 444,35 zł netto, z czego koszt kwalifikowalny stanowił wartość 28 444,35 zł.
8. Przebudowa sieci wodociągowej – Zabierzów os. Sienkiewicza

Przebudowa sieci wodociągowej została wykonana na osiedlu Sienkiewicza w m. Zabierzów. Polegała na wymianie istniejących awaryjnych rurociągów o podobnych średnicach z niewielką zamianą tras podyktowaną istniejącą infrastrukturą. Przebudowano ok 0,33 km sieci wodociągowej. Prace wykonywane były przez PUK Zabierzów i zostały zakończone w listopadzie 2021 r.
Koszt inwestycji wyniósł 137 498,29 zł netto, z czego koszt kwalifikowalny stanowiły wartość 113 569,36 zł.

9. Modernizacja zbiornika wodociągowego Pasternik
W lutym 2023r. rozpoczęto prace związane z modernizacją zbiornika wodociągowego „PASTERNIK”. Jest to bardzo istotny i strategiczny element infrastruktury wodociągowej dla prawidłowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Rząska oraz Szczyglice.
Prace modernizacyjne zbiornika były niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i obejmowały między innymi prace remontowe: uszczelnienie ścian zbiornika, wymianę armatury, remont komory zasuw oraz remont ogrodzenia.
Remont zbiornika rozpoczęto w miesiącach zimowych z uwagi na występujący w tym okresie niższy niż w pozostałych porach roku rozbiór wody, aby maksymalnie zminimalizować możliwość negatywnego wpływu na dostawę wody do odbiorców.
Zbiornik „Pasternik” wraz z rurociągiem fi 300 o długości ok. 3km i przepompownią wody w Rząsce był wybudowany w latach 80 tych XX wieku. Początkowo zasilał w wodę jednostkę wojskową w Rząsce, następnie sieć wodociągowa została rozbudowana i obecnie dostarcza wodę mieszkańcom Rząski i Szczyglic oraz stanowi rezerwowe źródło wody dla Zabierzowa i dla Balic.
Prace realizowane były na podstawie umowy ZP.271.22.2022 z dnia 01.02.2023 r. i zostały zakończone w dniu 19.09.2023 r. Wykonawcą była firma: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy AG-POL
Koszty inwestycji wynosiły 617 529,17 zł netto, z czego koszty kwalifikowalne wynosiły 577 009,12 zł.
Remont wnętrza zbiornika

10. Modernizacja kopuły zbiornika wodociągowego Pasternik
Ze względu na zły stan techniczny kopuły zbiornika wodociągowego Pasternik, w ramach prac modernizacyjnych wykonano regenerację konstrukcji żelbetowej od spodu czaszy zbiornika. Ponadto wymieniono kominki wentylacyjne i pokrywę włazu. Wykonano nową izolację przeciwwilgociową, ocieplono czaszę zbiornika oraz górny fragment ścian oraz wykonano naprawę powierzchni zewnętrznej betonu kopuły. Z czaszy zbiornika usunięto nasyp ziemny, który został równomiernie rozłożony na skarpie zbiornika, zagęszczony i zasiany trawą. Wokół czaszy zbiornika wykonano odwodnienie z korytek betonowych.
Roboty budowlane zostały zrealizowany w maju 2014 r. przez firmę N-Techbud Tomasz Bilski na podstawie umowy ZWPW 1/I/2014 z dnia 04.03.2014 r. Koszty inwestycji wynosiły 96 122,35 zł netto, z czego koszty kwalifikowalne stanowiły 96 122,00 zł.

Ocieplanie czaszy zbiornika

Kopuła zbiornika po remoncie

11. Nadzór nad robotami budowlanymi
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu robót dla każdego zamierzenia budowlanego ustanowiono nadzór budowlany.
Część zadań realizowana była pod nadzorem zewnętrznych podmiotów. Były to następujące zadania:
Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd – umowa ZPW 1/VI/2018 z dnia 14.08.2018 o wartości 42 300,00 zł netto, umowa 1/II/2020 z dnia 09.03.2020 r. o wartości 30 000,00 zł netto, umowa ZP.4.2021 z dnia 17.05.2021 o wartości 15 000,00 zł netto,
Modernizacja przepompowni ścieków KMITA – umowa ZP.271.1.2021.AM z dnia 3.09.2021 o wartości 25 000,00 zł netto
Modernizacja przepompowni ścieków Kmita – instalacja PV – umowa nr ZP.271.5.2023 z dnia 1.03.2023 o wartości 12 600,00 zł netto
Pozostałe inwestycje nadzorowane były siłami własnymi Przedsiębiorstwa.
Koszty nadzoru budowlanego wynosiły 124 900,00 netto i stanowiły 100% kosztów kwalifikowalnych.

12. Przygotowanie projektu z wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji projektowej
W ramach zadania wykonano następujące projekty:
Dokumentacja projektowa dla zadania 4 p/n: Budowa kanalizacji sanitarnej – Bolechowice Siedliski – Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł: 2 950,00 zł netto z czego koszty kwalifikowalne stanowiły: 2 398,38 zł.
Dokumentacja projektowa dla zadania 7 p/n: Przebudowa sieci wodociągowej – Bolechowice Ogrodowa.
Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł: 1 050,00 zł netto z czego koszty kwalifikowalne stanowiły: 1 049,96 zł
Dokumentacja projektowa dla zadania dla zadania 5 p/n: Budowa kanalizacji sanitarnej – Karniowice działki. Budowa sieci wodociągowej – Karniowice działki.
Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł:30 000,00 zł netto z czego koszty kwalifikowalne stanowiły: 30 000,00 zł
Dokumentacja projektowa dla zadania 2 p/n: Modernizacja przepompowni ścieków KMITA,
Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł: 25 200,00 zł netto z czego koszty kwalifikowalne stanowiły: 20 700,00 zł.
Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wodociągowej, os. Sienkiewicza w Zabierzowie.
Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł: 9 000,00 zł netto z czego koszty kwalifikowalne stanowiły: 9 000,00 zł.
Dokumentacja projektowa dla zadania 3 p/n: Modernizacja przepompowni ścieków w Szczyglicach wraz z przebudową kanalizacji tłocznej
Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł: 54 280,00 zł netto z czego koszty kwalifikowalne stanowiły: 54 280,00 zł.
Dokumentacja aplikacyjna wraz z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie.
Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł: 49 000,00 zł netto z czego koszty kwalifikowalne stanowiły: 38 000,00 zł.
Całkowity koszt przygotowania dokumentacji projektowej dla realizacji wyniósł ostatecznie : 175 486,10 zł netto z czego koszty kwalifikowalne stanowiły: 165 428,34 zł.

13. Działania informacyjno-promocyjne
Działania informacyjno-promocyjne obejmowały właściwe oznaczenie terenu budowy informujące o źródłach finansowania przedsięwzięcia. Ponadto informacja o realizacji projektu zamieszczona zostały na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o. o.
W celu właściwego oznaczenia terenu budowy wykonano dostawę tablic informacyjnych – 11 sztuk o wymiarach 1,20 m (szerokości) x 0,80 m (wysokość), informujących o realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”.

Tablice zostały wykonane na w związku z umową nr 2/V/2018 z dnia 21.05.2018 r oraz umową nr 1/IX/2020 z dnia 02.09.2020 r.
Tablice zostały wykonane zgodnie z umową o dofinansowanie oraz aktualnym podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Tablice informacyjne zawierają następujące elementy: tytuł projektu, cel projektu, nazwę beneficjenta, oraz zestaw logo: znak Fundusze Europejskie, Barwy RP i znak Unii Europejskiej oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. Koszt inwestycji zakupu tablic wyniósł 1 095,99 zł zł netto.

Koszty kwalifikowalne stanowiły 100 % wartości zakupu tablic.
Tablice informacyjne zostały zamontowane w terenach, na których prowadzone były roboty budowlane.

Prezentacja Projektu na VIII Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki
10 kwietnia br. w trakcie VIII Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki odbyła się prezentacja Projektu pn „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów dofinansowanego, ze środków unijnych z Funduszu Spójności.
W czasie swego wystąpienia, Pani Alicja Wójcik, ówczesna Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zabierzowie, obecnie Prokurent Spółki omówiła źródła finansowania projektu oraz przedstawiła jego zakres i stan zaawansowania.
Prezentacja odbyła się w hotelu Best Western Premier w Krakowie przy ul. Opolskiej 14a w trakcie VIII Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki, objętym patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.
Prezentacja Projektu na VIII Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki

Zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań roboty budowlane rozpoczęły się w I kwartale 2014 r. i trwały do końca 2023 roku.