FAQ

Poniżej zbiór najczęściej zadawanych przez naszych Klientów pytań związanych z działalnością Spółki wraz z odpowiedziami na nie.

Ewentualne inne pytania można składać osobiście lub pisemnie. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Jakość wody

Woda z kranu dostarczana przez Spółkę jest bezpieczna dla zdrowia. Jej jakość jest nieustannie monitorowana zarówno przez Przedsiębiorstwo, jak i w akredytowanym Centralnym Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa.

Naszą wodę można pić bezpośrednio z kranu, w związku z tym niecelowym wydaje się jej przegotowanie – w wyniku chlorowania i naświetlania promieniami UV woda nie zawiera żadnych mikroorganizmów chorobotwórczych, a ponadto podczas przegotowywania z wody wytrącają się minerały, w tym wapń i magnez.

Woda w Gminie Zabierzów spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej są szczególnie restrykcyjne.

Rozliczenia i płatności

Usługa e-Faktura dostępna jest wyłącznie dla Odbiorców, którzy posiadają zawartą ze Spółką umowę.
Usługę tą można uruchomić na dwa sposoby:

Po pierwsze za pośrednictwem – Internetowego Biura Obsługi:

 1. zarejestruj się w Internetowym Biurze Obsługi Klienta IBO,
 2. zapoznaj się z treścią Regulaminu e-Faktur i go zaakceptuj,
 3. wypełnij i prześlij za pośrednictwem IBO.

Albo po prostu pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz, a następnie dostarcz do Spółki podpisany dokument (lub prześlij skan mailem) na nasz adres, który znajdziesz w zakładce Kontakt.

Po uruchomieniu usługi na podany w zgłoszeniu adres e-mail będą wysyłane powiadomienia o wystawieniu nowej faktury elektronicznej, którą można pobrać za pośrednictwem IBO wraz z plikiem przedmiotowej faktury elektronicznej lub w przypadku braku IBO będzie przesyłana faktura w wersji elektronicznej.

W przypadku nieruchomości rozliczanych za pomocą zwykłych wodomierzy zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklach:

 1. co miesiąc dla Odbiorców Instytucjonalnych,
 2. co dwa miesiące dla Odbiorców Indywidualnych.

Natomiast w przypadku nieruchomości rozliczanych za pomocą wodomierza z funkcją zdalnego odczytu:

 1. co miesiąc dla Odbiorców Instytucjonalnych
 2. co miesiąc dla Odbiorców Indywidualnych.

Umowy

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy zawrzeć ze Spółką m.in. w przypadku:

 1. wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
 2. nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 3. zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 4. śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
 5. zainstalowania wodomierzy odliczających w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym;
 6. zainstalowania wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z PUK na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dostępny jest w zakładce dla odbiorcy.

Tylko i wyłącznie wtedy, gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana bezpośrednio do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W treści umowy najmu powinna być zawarta zgoda właściciela nieruchomości na podpisanie przez najemcę umowy ze Spółką o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Warunki techniczne

O wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy wystąpić m.in. w przypadku:

 1. budowy nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do istniejącego albo projektowanego obiektu;
 2. rozbudowy istniejącego obiektu;
 3. zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu;
 4. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Cały proces dostępny jest w zakładce dla odbiorcy.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania, w tym okresie należy złożyć do Spółki projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, w celu jego uzgodnienia.

Natomiast uzgodnienie projektu przyłącza ważne jest 3 lata od daty jego wydania.

Wodomierze

Spółka wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa. Wodomierze zainstalowane na przyłączach wodociągowych są własnością Spółki, która posiada ich ewidencję i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji. Aby zapewnić użytkowanie jedynie wodomierzy z ważnymi cechami legalizacyjnymi, pracownicy PUK Zabierzów lub Wykonawcy zewnętrzni działający na zlecenie Spółki wymieniają wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wodomierza, kosztami wymiany obciążany jest Odbiorca, zgodnie z obowiązującym cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Spółkę.

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry, które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych (czytane od lewej strony licznika - łącznie z zerami).

Aby zaoszczędzić na opłatach za odprowadzanie ścieków, szczególnie gdy często podlewasz trawnik lub ogród, zainstaluj za wodomierzem głównym wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, nie odprowadzaną do kanalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Odbiorca instaluje wodomierz odliczający wodę bezpowrotnie zużytą na własny koszt, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokonać kalkulacji czy wydatki na zakup i eksploatację wodomierza nie będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

Pozostałe

Dostęp do informacji publicznych PUK Zabierzów można uzyskać po złożeniu do nas odpowiedniego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Więcej o zasadach udostępniania informacji publicznych przez Spółkę znajdziesz w zakładce Polityka prywatności i informacje o cookies.