Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Daniel Synowski, biuro@pukzabierzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 285 36 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejście główne zapewnia dostęp do budynku, również dla osób niepełnosprawnych.
 • W wejściu głównym – brak ochrony, obsługa recepcyjna poprzez zainstalowany domofon i
  kamerę.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne, brak wind.
 • Na parterze toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań:

 • Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim do budynku.
 • Schodołaz ułatwiający wjazd wózkiem inwalidzkim na I piętro.
 • Pracownicy Spółki udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach w pokonaniu
  schodów.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Spółka posiada parking, który jest umiejscowiony za siedzibą. Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: dwa miejsca przed budynkiem Urzędu Gminy Zabierzów, przy Rynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Spółka nie zatrudnia tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.