Zimowe Utrzymanie Dróg

Telefon: 12 213 22 02 ,  Formularz: ZGŁOŚ ZDARZENIE  

Sprawdź swoją ulicę kolejność i kategorie odśnieżania

 

Urząd Gminy Zabierzów utrzymuje ponad 238 km dróg gminnych. Oprócz dróg gminnych mieszkańcy poruszają się po drogach przebiegających przez gminę, ale zarządzanych przez:

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – DK79 i A4; Telefon do informacji drogowej: 19 111
  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – droga DW774, łącząca Zabierzów i Kryspinów przez Balice (koło Skały Kmity). Wykaz dróg wojewódzkich znajduje się tutaj: https://www.zdw.krakow.pl/; Telefon do dyżurnego ZUD: Tel komórkowy: 609 703 392
  1. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego (rejon 2 obejmujący gminę Zabierzów). Pełny Wykaz dróg powiatowych znajduje się tutaj: http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2018/05/23/rejony-nadzoru/. Telefon do dyżurnego “AKCJA ZIMA”: Tel komórkowy: 507 098 708

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe przebiegające przez teren Gminy Zabierzów  utrzymywane i odśnieżane są przez ww. podmioty. Nie jest to zadanie Gminy Zabierzów. Dlatego w sprawach jakości utrzymania ww. dróg prosimy o kontakt z ww. instytucjami.


czerwone – drogi krajowe
zielone – drogi wojewódzkie
brązowe – drogi powiatowe

Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady wykonawców wyłonionych w drodze przetargów i po raz pierwszy w sezonie 2022/2023 przez spółkę komunalną gminy tj. PUK Zabierzów, który utrzymuje ponad 100km dróg gminnych  wyłącznie w 3 kolejności odśnieżania i III standardzie. Ponadto PUK Zabierzów w krytycznych miejscach na drogach gminnych, w porozumieniu z Sołtysami, dostarczył skrzynie z piaskiem i solą. Prosimy o ich wykorzystanie w sytuacjach krytycznych np. w celu samodzielnego usunięcia śliskości przez mieszkańca przed przyjazdem pługu i posypywarki.

Efekt działań służb – widoczny po ustaniu opadów

Służby drogowe mogą tylko łagodzić skutki wyjątkowo trudnych warunków pogodowych, związanych z obfitymi opadami śniegu lub marznącego deszczu, ale nie są w stanie całkowicie im zapobiec. Gdy trwają intensywne opady śniegu, nie ma możliwości, aby jezdnia była czarna. Kilka minut po przejeździe pługu ponownie pokrywa się ona śniegiem. Apelujemy, aby zawsze dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze.

Standardy utrzymania dróg

Drogi utrzymywane są w okresie zimowym w następujących standardach utrzymania:

Standard Kryteria
II Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.
III Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu > 4 proc (czyli spadek większy niż 4m na odcinku 100m), na przystankach autobusowych oraz  w innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu

 

Szczegóły dotyczące standardów zimowego utrzymania dróg krajowych opisane są w zarządzeniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/z/zarzadzenia-generalnego-dyrektor_40646/kolejne/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20Nr%2025.pdf)

Informacje o warunkach ruchu na drogach gminnych

W sezonie 2022/2023 w Gminie Zabierzów działa całodobowy telefon interwencyjny o numerze 12 213 22 02, który jest obsługiwany przez Dyżurnego. Zbiera on dane o stanie dróg i przekazuje zlecenia wykonawcom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej gminy i PUK Zabierzów.

Kierowco, przepuść sprzęt do zimowego utrzymania!

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę – bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy pogotowie ratunkowe niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze czy jej zajeżdżanie, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.

Polityka posypywania i ochrony środowiska

PYTANIE

Czy stosowanie piasku, który Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów (PUK) zamierza użyć podczas akcji Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD) w połączeniu z solą drogową do usuwania lodu i śniegu z dróg zapewni bezpieczne warunki na drogach? Ile to kosztują piasek i sól?

STRESZCZENIE

PUK w sezonie 2022/2023 będzie stosować mieszankę soli i piasku do posypywania wybranych ulic i dróg lokalnych. W wypadku braku na rynku soli drogowej i piasku lub bardzo wysokich cen ww. materiałów może zostać zastosowany atestowany żużel.

PUK będzie używa; soli drogowej i piasku w proporcjach 40/60 (cztery części soli na sześć części piasku). Sól drogowa i inne tego typu chemikalia, jest żrąca. PUK zdaje sobie sprawę z wpływu tej substancji chemicznej na pojazdy, ale uważamy, że atestowana sól drogowa jest obecnie najskuteczniejszym i najbardziej ekonomicznym materiałem do zapewnienia bezpiecznego poruszania się po drogach w trakcie zimy. Ponadto korzyści płynące z wykorzystania soli drogowej w połączeniu z piaskiem zwiększają bezpieczeństwo kierowców, płynność ruchu w zimie. Mieszanka piasku i soli w mniejszym stopniu obciąża środowisko niż stosowanie samej soli drogowej. Te korzyści przewyższają zwiększone ryzyko korozji pojazdów.

WYKORZYSTANIE ATESTOWANEJ SOLI DROGOWEJ

W sezonie zimowym 2022/2023 roku PUK zacznie stosować na drogach i ulicach powierzonych przez Urząd Gminy Zabierzów (UGZ) w czasie akcji ZUD mieszanki piasku i soli. Ciągniki PUK wyposażone w pługi i piaskarki będą rozsypywały sól drogową wraz z piaskiem. PUK w sezonie 2022/2023 będzie zbierał opinie i skargi dotyczące jakości utrzymania dróg za pomocą ankiety na stronie internetowej. PUK zaleca kierowcom okresowe mycie samochodów po opadach śniegu w celu usunięcia nagromadzonej soli i zmniejszenia prawdopodobieństwa rdzy.

CO BĘDZIE STOSOWANE?

PUK będzie używał mieszankę 40/60 soli drogowej i piasku. Podczas akcji ZUD, PUK przewiduje zużycie 600-800 kg  mieszanki piasku i soli na każde 10km drogi. Dzięki zastosowaniu mieszanki soli i piasku PUK spodziewa się zużycia mniejszej ilości soli drogowej, co będzie miało wpływ na zmniejszenie obciążenia środowiska i ryzyka korozji pojazdów. Będziemy stale monitorowali efekty zastosowanego rozwiązania w zakresie skutecznego usuwania śniegu i lodu z dróg i chodnikach z jednoczesnym poszanowaniem środowiska i zmniejszeniem ryzyka korozji pojazdów. W uzasadnionych wypadkach będziemy posypywać drogi wyłącznie solą drogową, aby zlikwidować gołoledź. Stosowanie atestowanego żużlu będzie możliwe tylko w wypadku braku na rynku soli drogowej lub bardzo wysokich cen za ten materiał. W sezonie 2021/2022 jedna tona soli kosztowała około 300-400zł. Obecnie jej cena sięga 1000zł za tonę. Cena piasku jest około 10 razy niższa niż soli drogowej. Dzięki stosowaniu atestowanego żużlu drogowego, tylko w wyjątkowych wypadkach, ograniczymy ilość pyłów zawieszonych w powietrzu.

GDZIE BĘDĄ POSYPYWANE DROGI?

Zgodnie ze standardami utrzymania posypywane będą całe odcinki lub łuki dróg i wzniesienia. Będziemy dążyć do posypywania całych odcinków dróg, jeśli dostępność soli nie będzie ograniczona, pojawią się oszczędności w zużyciu środków chemicznych lub dodatkowe środki finansowe z UGZ.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA AKCJĘ ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG?

Zimowe utrzymanie dróg około 240km gminnych jest zadaniem własnym gminy. Zatem bezpośrednio odpowiedzialność ponosi Urząd Gminy Zabierzów (UGZ). Drogi zostały podzielone na tzw. kolejności odśnieżania, która określa które drogi są odśnieżane w pierwszej „1” kolejności: 42km (np. drogi po których porusza się komunikacja zbiorowa), w drugiej „2” kolejności: 48km (np. drogi łączące część sołectw) i trzeciej „3” kolejności: 150km (drogi osiedlowe, dojazdy do posesji).

Po raz pierwszy w historii gminy Zabierzów ZUD w sezonie 2022/2023 będzie prowadzona hybrydowo. Rejon ZUD, obejmujący około 117km ulic i dróg 3 (trzeciej) kolejności odśnieżania tj. 78% wszystkich dróg trzeciej kolejności będzie utrzymywany przez PUK Zabierzów własnymi siłami (traktorami z pługami i posypywarkami obsługiwanymi przez zatrudnionych pracowników). Stało się to możliwe dzięki przekazaniu przez Gminę środków finansowych do PUK, który zakupił niezbędny sprzęt i zatrudnił operatorów. Pozostałe drogi i ulice będą utrzymywane przez zewnętrznych wykonawców, wybranych w drodze przetargów.

ZALECENIA DLA MIESZKAŃCÓW

PUK zaleca kierowcom regularne mycie samochodów, w tym podwozi, w okresie zimowym, aby ograniczyć gromadzenie się soli. Jednak istnieją także inne czynniki, oprócz stosowania soli drogowej , powodujące zwiększone ryzyko korozji pojazdów. Np. myjnie samochodowe, pracujące w zamkniętym cyklu wody powodują, że sól zmywana z jednego pojazdu może być rozpylana na inne. Niektórzy producenci pojazdów silnikowych dokładają mniejszych starań w antykorozyjnym zabezpieczeniu karoserii, złącz elektrycznych czy też przewodów hamulcowych, przez co elementy te są bardziej podatne na rdzę. Z drugiej strony wzrost średniej rocznej temperatury powoduje, że spada liczba dni z intensywnymi opadami śniegu, co powoduje spadek ilości soli na drogach, zmniejszenie obciążenia środowiska i spadek ryzyka korozji pojazdów.