Zadymiamy kanalizację sanitarną

Opublikowano dnia 15 listopada 2022 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Zabierzów przeprowadzana jest akcja zadymiania kanalizacji sanitarnej.

 

Celem tej akcji jest sprawdzenie stanu rur kanalizacyjnych oraz likwidacja zjawiska nielegalnego odprowadzenia wód roztopowych i opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zrzut wód roztopowych i opadowych do kanalizacji sanitarnej narusza art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549.). Artykuł ten kategorycznie zabrania odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Nie stosowanie się do art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podlega karze, zgodnie z art. 28 ust. 4a ww. ustawy.
Ponadto zakaz ten podyktowany jest ważnymi względami:

  • ekonomicznymi – zbędne przepompowywanie i oczyszczanie wód opadowych, które dodatkowo podnoszą koszty eksploatacji oczyszczalni;
  • bezpieczeństwa – groźba zalania budynków fekaliami w przypadku wystąpienia ulewnych opadów deszczu;
  • technologicznymi – przeciąża kanalizację sanitarną oraz oczyszczalnię dodatkowo zakłócając jej działanie;
  • ekologicznymi – niebezpieczeństwo wystąpienia skażenia środowiska

PUK Zabierzów Sp. z o.o. przeprowadza badanie kanalizacji sanitarnej przy pomocy specjalistycznego urządzenia potocznie nazywanego „zadymiarką”.
Zadymiarka generuje biały dym, który jest całkowicie bezpieczny i nieszkodliwy dla otoczenia.

Pracownicy uruchamiają zadymiarkę, wkładają koniec rury karbowanej do studni umożliwiając wypełnienie dymem kanałów sanitarnych, obserwując jednocześnie studnie rewizyjne, pośrednie, rynny oraz inne miejsca, w których możliwe jest pojawienie się dymu
W zależności od miejsca pojawienia się dymu może to oznaczać między innymi: nieszczelność instalacji wewnętrznej, nieszczelność przyłącza lub nielegalne odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych.
Jeżeli badanie wykaże jakieś nieprawidłowości PUK Zabierzów Sp. z o.o. podejmuje stosowne działania np. dokonuje napraw lub informuję właściciela nieruchomości o zaistniałej sytuacji.

PUK Zabierzów Sp. z o.o. pragnie podkreślić, że wyżej omówione badanie jest bezpieczne dla otoczenia oraz użytkowników kanalizacji sanitarnej i nie należy się go obawiać.

Kontrola przewodów sanitarnych będzie prowadzona przez PUK Zabierzów systematycznie rejonami obejmującymi np. kilka ulic w miejscowościach na terenie gminy Zabierzów.

Prosimy mieszkańców i gości gminy Zabierzów o zrozumienie działań podjętych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.