Usługi dodatkowe
PUK Zabierzów

Poza główną działalnością związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, PUK Zabierzów zajmuje się kilkoma innymi usługami.

PUK Zabierzów zajmuje się:

Wybierz usługę, aby poznać szczegóły.

W dniu 26 marca 2021 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Zabierzów dotyczących:

  1. utrzymania porządku i czystości w Gminie,
  2. zimowego i letniego utrzymania dróg,
  3. wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach,
  4. utrzymania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów,
  5. bieżącego utrzymania gminnych obiektów kubaturowych.

Zadania te mają charakter usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i będą realizowane przez Spółkę w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, jaką jest Gmina Zabierzów.

Począwszy od roku 2021, sukcesywnie w tym i kolejnym latach Spółka będzie przejmować od Urzędu Gminy Zabierzów te zadania. W pierwszej kolejności zostanie w części przejęte utrzymanie porządku i czystości w Gminie oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Realizacja poszczególnych zadań będzie wykonywana na podstawie zawartych umów wykonawczych pomiędzy Gminą Zabierzów, a Przedsiębiorstwem, które określą zarówno szczegółowy zakres prac i obowiązków, jak i ich finansowanie.

W chwili obecnej Spółka wykonuje następujące usługi:

  1. wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych;
  2. wynajmem nieruchomości.

Realizacja tych usług jest wykonywana na podstawie zawartych umów lub zleceń pomiędzy klientami, a Przedsiębiorstwem, które określają zakres prac i obowiązków, jak i ich finansowanie.

Dodatkowo Spółka prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych w Hurtowni materiałów budowlanych i instalacyjnych w Rząsce.

ul. Łąkowa 18
30-199 Rząska
tel. +48 12 626 63 30