Skażenie wody w Kleszczowie – komunikat 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKAŻENIA WODY W KLESZCZOWIE

 

CO SIĘ STAŁO?

– 15 XII 2023 (piątek) akredytowane laboratorium GBA pobrało próbki wody z 5 wodociągów na terenie gminy, w tym jedną z Kleszczowa. Badanie przeprowadzono w ramach stałego monitoringu jakości wody, prowadzonego przez PUK Zabierzów i uzgodnionego z SANEPID.

– 18 XII 2023 o 11:40 (poniedziałek) PUK otrzymał od laboratorium GBA informację email o przekroczeniu parametru grupy coli (w liczbie 10 jednostek) w wodociągu Kleszczów w próbce pobranej w dniu 15 XII.

 

CO ZROBILIŚMY?

– 18 XII 2023 – PUK, po otrzymaniu email z GBA, bezzwłocznie uruchomił procedurę działania na wypadek skażenia wody. W jej ramach:

– przeprowadziliśmy inspekcję ujęć wody, urządzeń dezynfekujących wodę pitną i zbiornika w Kleszczowie. Nie stwierdziliśmy wad i nieprawidłowości,

– wysłaliśmy informację (emaile, facebook, strony internetowe, ogłoszenia papierowe na słupach) do: Sołtysa i mieszkańców Kleszczowa, SANEPID, oraz Wójta Gminy,

– uruchomiliśmy zastępcze punkty poboru wody w Kleszczowie: nowa Świetlica Wiejska oraz plac zabaw,

– Zamontowaliśmy dodatkowy punkt chlorowania w hydroforni w Kleszczowie w celu dodatkowej dezynfekcji wody,

– Wysłaliśmy komunikat SANEPID do zainteresowanych osób, korzystając z facebook, www i email,

– wykonaliśmy pomiary chloru w wodzie w wodociągu w Kleszczowie,

– przepłukaliśmy sieci wodociągowe poprzez hydranty. Prace były kontynuowane
18 XII i 19 XII,

– zamówiliśmy na 19 XII (wtorek) pobory próbek wody przez dwa akredytowane laboratoria (Wodociągi Miasta Krakowa oraz POL-CARGO MEDYKA z Katowic).

– 19 XII 2023 pobrane zostały trzy próbki wody z sieci wodociągowej i oddane do badań. Z uwagi na metodykę badań próbek wody, czas oczekiwania na wyniki wynosi 72 godziny. Oznacza, to że pełne wyniki badań będą znane w piątek 22 XII.

– W dniu 20 XII 2023 otrzymaliśmy częściowe wyniki badań wody z laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa, które potwierdzają brak bakterii grupy coli i Escherichia coli. JEDNAK DOPUSZCZENIE WODY DO SPOŻYCIA MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE DECYZJĄ SANEPID, PODJĘTĄ NA PODSTAWIE PEŁNYCH WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCI WODY W KLESZCZOWIE, KTÓRTE BĘDĄ ZNANE W PIĄTEK 22 XII 2023.

 

CO ZROBIMY?

– Nadal będziemy płukać sieć wodociągową w Kleszczowie.

– Będziemy badać stężenie chloru w wodzie na końcówkach sieci wodociągowej.

– Codziennie dostarczymy świeżą wodę w beczkowozach dla mieszkańców Kleszczowa.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Woda w ujęciach badana jest regularnie przez SANEPID (monitoring zewnętrzny) i przez PUK (monitoring wewnętrzny). W roku 2023 pobrano ze wszystkich ujęć w Gminie łącznie 144 próbki wody w celu zbadania jej jakości. Żadne badanie, za wyjątkiem badania w dniu 15 XII 2023 w Kleszczowie, nie wykazało przekroczenia norm.

Harmonogram ww. badań jest ustalany, w porozumieniu z SENPID, co roku w grudniu na następny rok kalendarzowy. W Kleszczowie w roku 2023 dokonano łącznie 6 badań wody. Pięć z 6 badań nie wykazało przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości wody. Ostatnie badanie, które potwierdziło dobrą jakość wody w Kleszczowie miało miejsce 25 X 2023.

Pracownicy PUK podejmują wszelkie działania, aby woda zdatna do picia dostępna była dla mieszkańców Kleszczowa przed świętami.

 

Z wyrazami szacunku,

Marek Janas
Prezes Zarządu
PUK Zabierzów Sp. z o.o.