Postęp prac zbiornik Pasternik


Opublikowano dnia 2 lutego 2023 r.

 

Rusza remont zbiornika wodociągowego „PASTERNIK”

Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o. o. informuje, że w lutym 2023r. rozpoczną się prace związane z modernizacją zbiornika wodociągowego „PASTERNIK”. Jest to bardzo istotny i strategiczny element infrastruktury wodociągowej dla prawidłowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Rząska oraz Szczyglice.

Prace modernizacyjne zbiornika są niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i obejmują między innymi prace remontowe: uszczelnienie ścian zbiornika, wymianę armatury, remont komory zasuw oraz remont ogrodzenia.

Remont zbiornika rozpoczynamy w miesiącach zimowych z uwagi na występujący w tym okresie niższy niż w pozostałych porach roku rozbiór wody, aby maksymalnie zminimalizować możliwość negatywnego wpływu na dostawę wody do odbiorców. Remont będzie realizowany od 01.02.2023 r. do 28.04.2023 r.

Zbiornik „Pasternik” wraz z rurociągiem fi 300 o długości ok. 3km i przepompownią wody w Rząsce był wybudowany w latach 80 tych XX wieku. Początkowo zasilał w wodę jednostkę wojskową w Rząsce, następnie sieć wodociągowa została rozbudowana i obecnie dostarcza wodę mieszkańcom Rząski i Szczyglic oraz stanowi rezerwowe źródło wody dla Zabierzowa i dla Balic.

Nasza inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 700 tysięcy złotych brutto.