Skażenie wody w Kleszczowie – komunikat 4 – Woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 19 grudnia 2023 r. z punktów: hydrofornia oraz z dwóch punktów czerpalnych stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej wodociągiem publicznym Kleszczów

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów
domowych.

Pobierz poniżej komunikat Sanepidu oraz decyzję:

Komunikat Sanepidu
Decyzja Sanepidu dot. zdatności wody do użytku w Kleszczowie

Skażenie wody w Kleszczowie – Komunikat 4

DOPUSZCZENIE WODY DO SPOŻYCIA MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE DECYZJĄ SANEPID, PODJĘTĄ NA PODSTAWIE PEŁNYCH WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCI WODY W KLESZCZOWIE, KTÓRTE BĘDĄ ZNANE W PIĄTEK 22 XII 2023.

Pismo dotyczące jakości wody z Sanepidu oraz badanie pięciu próbek wody z Kleszczowa można pobrać poniżej

Pismo jakość wody
Sprawozdanie z badań 6363
Sprawozdanie z badań 6364
Częściowe sprawozdanie z badań 6365a
Częściowe sprawozdanie z badań 6366a
Częściowe sprawozdanie z badań 6367a

Skażenie wody w Kleszczowie – komunikat 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKAŻENIA WODY W KLESZCZOWIE

 

CO SIĘ STAŁO?

– 15 XII 2023 (piątek) akredytowane laboratorium GBA pobrało próbki wody z 5 wodociągów na terenie gminy, w tym jedną z Kleszczowa. Badanie przeprowadzono w ramach stałego monitoringu jakości wody, prowadzonego przez PUK Zabierzów i uzgodnionego z SANEPID.

– 18 XII 2023 o 11:40 (poniedziałek) PUK otrzymał od laboratorium GBA informację email o przekroczeniu parametru grupy coli (w liczbie 10 jednostek) w wodociągu Kleszczów w próbce pobranej w dniu 15 XII.

 

CO ZROBILIŚMY?

– 18 XII 2023 – PUK, po otrzymaniu email z GBA, bezzwłocznie uruchomił procedurę działania na wypadek skażenia wody. W jej ramach:

– przeprowadziliśmy inspekcję ujęć wody, urządzeń dezynfekujących wodę pitną i zbiornika w Kleszczowie. Nie stwierdziliśmy wad i nieprawidłowości,

– wysłaliśmy informację (emaile, facebook, strony internetowe, ogłoszenia papierowe na słupach) do: Sołtysa i mieszkańców Kleszczowa, SANEPID, oraz Wójta Gminy,

– uruchomiliśmy zastępcze punkty poboru wody w Kleszczowie: nowa Świetlica Wiejska oraz plac zabaw,

– Zamontowaliśmy dodatkowy punkt chlorowania w hydroforni w Kleszczowie w celu dodatkowej dezynfekcji wody,

– Wysłaliśmy komunikat SANEPID do zainteresowanych osób, korzystając z facebook, www i email,

– wykonaliśmy pomiary chloru w wodzie w wodociągu w Kleszczowie,

– przepłukaliśmy sieci wodociągowe poprzez hydranty. Prace były kontynuowane
18 XII i 19 XII,

– zamówiliśmy na 19 XII (wtorek) pobory próbek wody przez dwa akredytowane laboratoria (Wodociągi Miasta Krakowa oraz POL-CARGO MEDYKA z Katowic).

– 19 XII 2023 pobrane zostały trzy próbki wody z sieci wodociągowej i oddane do badań. Z uwagi na metodykę badań próbek wody, czas oczekiwania na wyniki wynosi 72 godziny. Oznacza, to że pełne wyniki badań będą znane w piątek 22 XII.

– W dniu 20 XII 2023 otrzymaliśmy częściowe wyniki badań wody z laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa, które potwierdzają brak bakterii grupy coli i Escherichia coli. JEDNAK DOPUSZCZENIE WODY DO SPOŻYCIA MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE DECYZJĄ SANEPID, PODJĘTĄ NA PODSTAWIE PEŁNYCH WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCI WODY W KLESZCZOWIE, KTÓRTE BĘDĄ ZNANE W PIĄTEK 22 XII 2023.

 

CO ZROBIMY?

– Nadal będziemy płukać sieć wodociągową w Kleszczowie.

– Będziemy badać stężenie chloru w wodzie na końcówkach sieci wodociągowej.

– Codziennie dostarczymy świeżą wodę w beczkowozach dla mieszkańców Kleszczowa.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Woda w ujęciach badana jest regularnie przez SANEPID (monitoring zewnętrzny) i przez PUK (monitoring wewnętrzny). W roku 2023 pobrano ze wszystkich ujęć w Gminie łącznie 144 próbki wody w celu zbadania jej jakości. Żadne badanie, za wyjątkiem badania w dniu 15 XII 2023 w Kleszczowie, nie wykazało przekroczenia norm.

Harmonogram ww. badań jest ustalany, w porozumieniu z SENPID, co roku w grudniu na następny rok kalendarzowy. W Kleszczowie w roku 2023 dokonano łącznie 6 badań wody. Pięć z 6 badań nie wykazało przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości wody. Ostatnie badanie, które potwierdziło dobrą jakość wody w Kleszczowie miało miejsce 25 X 2023.

Pracownicy PUK podejmują wszelkie działania, aby woda zdatna do picia dostępna była dla mieszkańców Kleszczowa przed świętami.

 

Z wyrazami szacunku,

Marek Janas
Prezes Zarządu
PUK Zabierzów Sp. z o.o.

Skażenie wody w Kleszczowie – Komunikat 2

Prosimy mieszkańców Kleszczowa, aby nie korzystali z wody do celów bytowych (gotowania, picia, mycia i tym podobnych) .

 

Co zrobiliśmy?  

 1. Zapewniliśmy zastępcze punkty poboru wody: nowa Świetlica Wiejska oraz 
  plac Zabaw  
 1. Wykonaliśmy inspekcje studni głębinowych  oraz zbiornika wody pitnej w Kleszczowie i nie stwierdziliśmy wad i nieprawidłowości. 
 1. Od dnia 18 grudnia 2023 zwiększyliśmy dawki substancji dezynfekującej oraz rozpoczęliśmy płukanie sieci wodociągowej (prace kontynuowane w nocy) 
 1. W dniu  19 grudnia 2023 pobrane zostały próbki wody z sieci wodociągowej i oddane do badań do akredytowanego laboratorium (z uwagi na metodykę badań próbek wody pod kątem bakteriologii czas oznaczenia niektórych parametrów wynosi 72 godziny) 

 

Co zrobimy?  

 1. Będziemy kontynuować płukanie sieci wodociągowej. 
 1. Będziemy badać stężenia dezynfekanta w wodzie na końcówkach sieci wodociągowej. 
 1. Pozyskamy częściowe wyniki badań z laboratorium po przeprowadzeniu analiz (prawdopodobnie we czwartek).  
 1. Informacje o stanie wody będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem
  facebook i strony internetowej PUK Zabierzów. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Marek Janas 
Prezes Zarządu PUK Zabierzów Sp. z o.o. 

 

 

Skażenie wody w Kleszczowie !

ZAWIADOMIENNIE SKAŻENIA WODY W WODOCIĄGU W 
KLESZCZOWIE 

Prosimy mieszkańców, aby nie korzystali z wody do celów bytowych (gotowania, picia, mycia i tym podobnych) !

 

Co zrobiliśmy?  

 1. Po skażeniu wody w sierpniu 2022 wykonaliśmy uszczelnienie obudowy studni S1 i S2 w Kleszczowie i zainstalowaliśmy specjalną lampę, której zadaniem jest dezynfekcja wody promieniami UV, 
 1. W dniu 15 grudnia 2023 pobraliśmy i przekazaliśmy próbki wody do badań, 
 1. W dniu 18 grudnia o 11:40 otrzymaliśmy wyniki badań z laboratorium. Wykazały one przekroczenie ilości bakterii grupy coli; 
 1. Powiadomiliśmy Sołtysa Kleszczowa, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i Wójta Gminy Zabierzów;  
 1. Dokonaliśmy inspekcji ujęć wody oraz urządzeń dezynfekujących wodę; 

 

Co zrobimy?  

 1. Zapewnimy od 14:00 zastępczy punkt poboru wody: nowa Świetlica Wiejska oraz plac Zabaw;   
 1. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja, a następnie płukanie sieci wodociągowej;  
 1. wtorek i we środę pobierzemy wodę z 5 punktów w Kleszczowie, aby dokonać jej ponownego badania;  
 1. Informacje o stanie wody będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem
  Facebook’a i strony internetowej PUK Zabierzów. 

 

Pierwsze wyniki badań otrzymamy w czwartek – najszybszy możliwy termin!
Robimy wszystko, by woda była zdatna do użytku przed świętami!

Z wyrazami szacunku, 

Marek Janas 
Prezes Zarządu PUK Zabierzów Sp. z o.o.